در این قسمت، بخش ها و زیر بخش هایی که می خواهید در مسابقه شرکت کنید، را درج نمایید. 

برای ارسال اثر به مسابقه ابتدا باید به سامانه وارد شوید و در صورتی که قبلا ثبت نام نکرده اید؛ ثبت نام کنید.